HomeПолитика за поверителност

Политика за поверителност

Настоящата политика за поверителност има за цел да осигури прозрачност за потребителите на уеб-страницата с домейн www.madamsko.com, клиентите и партньорите на „МЕДИЙНИ ПРОЕКТИ И КОМУНИКАЦИИ ЕООД“ и да изгражда доверие между тях.

Следвайки принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, предоставяме пълна и навременна информация за събирането, обработването и съхранението на личните данни.

Потребителите могат да посещават уеб-сайта без да предоставят никакви лични данни за себе си. В някои случаи се изисква лична информация на потребителя, за да бъдат предоставени поисканите електронни услуги или осъществяване на контакт. Предоставените данни ще бъдат обработвани и съхранявани съгласно описаното в настоящата политика и разпоредбите на националното и европейското законодателство.

I.                   Използвани понятия

„Лични данни“ са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

„Субект на лични данни“ е всяко физическо лице, което може да бъде идентифицирано чрез данните, които предоставя.

 „Администратор на лични данни“ е всяко лице, което извършва обработката на лични данни и определя целите и средствата за това обработване.

II.                 Данни за администратора

Администратор на личните данни, предоставяни при използване на уеб-страницата www.madamsko.com и влизане в договорни отношения с търговецa, е „МЕДИЙНИ ПРОЕКТИ И КОМУНИКАЦИИ ЕООД“, ЕИК 203940948.

Представител на Администратора: Надежда Ванева

За контакт: тел.: +359 884 217 903

 e-mail: info@madamsko.com

 online форма за контакт: За нас

Надзорен орган за дейността на Администратора: Комисия за защита на личните данни,

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”№2, Уеб сайт: www.cpdp.bg

III.              Видове лични данни, цели и основание на обработката

i.                    Данни на потребителя

Чрез уеб-страницата www.madamsko.com администраторът обработва следните видове лични данни, предоставени от потребителя:

  • Адрес на електронна поща, с цел изпращане на информация за дейността на търговеца, актуални новини, релевантни статии и др. под формата на нюзлетър и/или маркетинг съобщения;
  • Данни за идентификация на потребителя – имена, представлявана фирма, адрес на електронна поща, телефон за връзка, предоставени от потребителя чрез електронната форма за контакт, с цел осъществяване на поискана от потребителя връзка, за отговор на запитване, подаване на разяснителна информация, отговор на жалби и цялостна ефективност на комуникацията.

Администраторът обработва личните данни на основание изрично даденото от потребителя съгласие за обработка с оглед конкретно посочените цели. Съгласие за предоставяне на лични данни може да бъде изразено и чрез всяко активно поведение, с което субекта предоставя личните си данни, след като е бил надлежно запознат с настоящата Политиката за поверителност, включително предоставянето на имейл адрес за целите на маркетинг комуникацията.

Съгласието може да бъде оттеглено във всеки момент чрез писмено заявление отправено до Администратора на хартиен или електронен носител, включително чрез он лайн форма за контакт на уеб-сайта на организацията. Оттеглянето на съгласието не прави предшестваща обработка незаконосъобразна.

При оттегляне на съгласието за обработка на данни, услугите, за които са предоставени, ще станат недостъпни, например: изпращане на информация за дейността на търговеца, актуални новини, релевантни статии и др. под формата на нюзлетър и/или маркетинг съобщения

Вън от това, Администраторът обработва данни за спазване на задълженията си, установени със закон и при необходимост за защита легитимните си интереси, когато това е пропорционално спрямо правата и интересите на субектите на лични данни.

ii.                  Данни на съконтрагенти

При осъществяване на своята дейност Администраторът сключва договори с негови възложители, клиенти, партньори, подизпълнители и други категории съконтрагенти, за целите на които Администраторът може да събира:

  • Данни на идентификация на лицето – имена, ЕГН, адрес, данни от документ за самоличност, при необходимост;
  • Данни за контакт – адрес, електронна поща, телефон;
  • Представителна власт – фирма, която представлява лицето, заемана длъжност и основание за представителство;
  • Данни за фактуриране;
  • Допълнителни данни се събират, само ако вече събраната информация е недостатъчна за постигане целите на обработването.

Предоставянето на личните данни от субекта на данни има изцяло доброволен характер с оглед встъпване в договорни отношения с Администратора или с неговите съконтрагенти.

Администраторът обработва съответните данни с цел възникването на договорни отношения и изпълнение на правата и задълженията по тях, осигуряване на отчетност при плащания и за счетоводни и данъчни цели.

Администраторът извършва обработка на данни на основание изпълнение на договор, както и предприемане на стъпки към сключването му. Основание може да бъде и спазване на нормативните изисквания на приложимото национално и европейско законодателство. Основание за обработка на данни възниква и при необходимост за защита на легитимните интереси на администратора или на трети страни, когато това е пропорционално спрямо правата  и интересите на субектите на данни.

IV.             Срок на съхранение и обработка

Данни се обработват за срока за изпълнение на поетите от организацията ангажименти и само доколкото това е съответно на целите, за които данните са събрани.

Обработването може да продължи, ако е налице задължение за по-продължително съхраняване в съответствие с приложимото законодателство, което може да бъде и за срок до 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за тяхното съхраняване или възможност за упражняване на правни претенции. В тези случаи Администраторът ограничава тяхното обработване в бъдеще.

Имейл адреси или други данни, предоставени конкретно за целите на маркетинг комуникацията и получаване на  нюзлетър, се обработват до изрично оттегляне на съгласието на субекта на данни за този тип обработка, изразено чрез натискане на активен бутон, инкорпориран в получаваните имейли.

Всяка информация, която е изчерпала основанието и целите за обработката си се заличава, след направената за това преценка в процеса на ежегодна инвентаризация.

V.                Споделяне на информация

По правило Администраторът НЕ разкрива лични данни на трети лица. Администраторът може да допусне разкриване по искане на потребителя относно собствените му данни и посочени от потребителя лица или при поискване от страна на органите на държавната власт при наличие на законово основание за това.

Администраторът споделя лични данни на принципа „необходимост да се знае“ с лица с качеството „обработващ лични данни“ въз основа на писмен договор между Администратора и Обработващия, гарантиращ сигурността на данните и правата на потребителите.

VI.             Права и задължения на субекта на данни

Субектът на данни има право да получи от Администратора информация дали и кои негови лични данни се обработват, както и целите и срока за това обработване.

Субектът на данни отговаря за пълнотата, актуалността и коректността на данните, които предоставя. При установяване или възникване на несъответствие между предоставените данни и актуалната информация, субектът има право и задължение да коригира несъответствието или да поиска от Администратора да го направи.

Ако субектът на данни установи неправомерна обработка на личните му данни (незаконосъобразно или с отпаднало правно основание), той може да поиска от Администратора данните му да бъдат заличени или обработката им да бъде ограничена, включително при наличие на правен спор.

Субектът на данни има право да възрази срещу обработка, извършвана на основание изпълнение на задача от обществен интерес или официални правомощия на администратора или когато изпълнението е необходимо за запазване на легитимните интереси на администратора или трето лице.

Субектът на данни има право да получи от администратора личните данни, които го засягат и които сам е предоставил на администратора, ако обработването се извършва по автоматизиран начин и се основава на съгласие или изпълнение на договорно задължение.

При същите условия субектът може да поиска от администратора да прехвърли на друг администратор указаните от субекта лични данни.

Субектът на данни упражнява правата си чрез писмено заявление до Администратора, подадено на традиционен или електронен носител, включително чрез формата за контакт на уеб сайта на Администратора.

При необходимост, субектът на данни има право да подаде жалба до администратора или надзорния орган.

VII.           „Бисквитки“

Използването на онлайн услуги е свързано с автоматична размяна на информация между устройството на Потребителя и Администратора на уеб услугата (в случая – Администратора на лични данни), които позволяват на функционирането на уеб-сайт, както и запаметяване на предпочитания на потребителя (използван език, настройки за сигурност и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага настройки да се правят при всяко посещение на сайта или преминавате от една страница към друга.

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, който съдържат именно такава информация, която не се използва с цел идентификация на потребители, но сама по себе си може да съдържа данни, които отговарят на определението за лични данни.

Използването на „бисквитки“ е обвързано с дадено от потребителя съгласие, когато проследяват действия на потребителя в рамките на уеб-сайта с цел извеждане на аналитични и статистически данни за посещаемост на сайта.

Ако приемете използването на тези „бисквитки“, можете по всяко време да отмените съгласието си, като деактивирате „бисквитките“ за нашата уеб страница чрез настройките на интернет браузъра, който използвате.

Съществуват задължителните бисквитки, наречени „strictly necessary“, които осигуряват функции, без които тази уеб-сайтът не може да функционира. За тях не се изисква съгласието на потребителя.

VIII.        Промени в политиката

Всяка промяна в настоящата Политика за поверителност ще бъде публикувана на уеб сайта на Администратора своевременно.

Правата на субектите на данни не могат да бъдат ограничавани без изричното им съгласие.

Последно изменение: 17.12.2018 г.